WordPress 添加后台文章列表自定义分类筛选

发布时间:2020-02-23 整理:脚本之家
脚本之家收集整理的这篇文章主要介绍了WordPress 添加后台文章列表自定义分类筛选脚本之家小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随脚本之家小编过来看看吧!

下面是脚本之家 jb51.cc 通过网络收集整理的代码片段。脚本之家小编现在分享给大家,也给大家做个参考。

如果你的文章或者文章类型添加了自定义分类,下面的代码可以在 wordpress 后台文章列表添加自定义分类下拉筛选框,快速通过自定义分类筛选文章。

add_action('restrict_manage_posts',function($post_type){

if($taxonomies = get_object_taxonomies($post_type,'objects')){

foreach($taxonomies as $taxonomy) {

 

if(empty($taxonomy->hierarchical) || empty($taxonomy->show_admin_column)){

continue;

}

 

if($taxonomy->name == 'category'){

$taxonomy_key = 'cat';

}else{

$taxonomy_key = $taxonomy->name.'_id';

}

 

$selected = 0;

if(!empty($_REQUEST[$taxonomy_key])){

$selected = $_REQUEST[$taxonomy_key];

}elseif(!empty($_REQUEST['taxonomy']) && ($_REQUEST['taxonomy'] == $taxonomy->name) && !empty($_REQUEST['term'])){

if($term = get_term_by('slug',$_REQUEST['term'],$taxonomy->name)){

$selected = $term->term_id;

}

}elseif(!empty($taxonomy->query_var) && !empty($_REQUEST[$taxonomy->query_var])){

if($term = get_term_by('slug',$_REQUEST[$taxonomy->query_var],$taxonomy->name)){

$selected = $term->term_id;

}

}

 

wp_dropdown_categories(array(

'taxonomy' => $taxonomy->name,

'show_option_all' => $taxonomy->labels->all_items,

'show_option_none' => '没有设置',

'hide_if_empty' => true,

'hide_empty' => 0,

'hierarchical' => 1,

'show_count' => 0,

'orderby' => 'name',

'name' => $taxonomy_key,

'selected' => $selected

));

}

}

});

以上是脚本之家(jb51.cc)为你收集整理的全部代码内容,希望文章能够帮你解决所遇到的程序开发问题。如果觉得脚本之家网站内容还不错,欢迎将脚本之家网站推荐给程序员好友。

总结

以上是脚本之家为你收集整理的WordPress 添加后台文章列表自定义分类筛选全部内容,希望文章能够帮你解决WordPress 添加后台文章列表自定义分类筛选所遇到的程序开发问题。

其他人正在看

如果觉得脚本之家网站内容还不错,欢迎将脚本之家网站推荐给程序员好友。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
如您喜欢交流学习经验,点击链接加入脚本之家官方QQ群:1065694478
脚本之家官方公众号

微信公众号搜索 “ 程序精选 ” ,选择关注!

微信公众号搜索 “ 程序精选 ”
精选程序员所需精品干货内容!