sqlserver与java数据类型对应

发布时间:2020-10-20 整理:编程之家
编程之家收集整理的这篇文章主要介绍了sqlserver与java数据类型对应编程之家小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随编程之家小编过来看看吧!
编号 数据库类型 JDBC类型 JDBC索引 描述
1 int java.lang.Integer 4  
2 varchar java.lang.String 12  
3 char java.lang.String 1  
4 nchar java.lang.String 1  
5 nvarchar java.lang.String 12  
6 text java.lang.String -1  
7 ntext java.lang.String -1  
8 tinyint java.lang.Integer -6  
9 int java.lang.Integer 4  
10 tinyint java.lang.Integer -6  
11 smallint java.lang.Integer 5  
12 bit java.lang.Boolean -7  
13 bigint java.lang.Long -5  
14 float java.lang.Double 6  
15 decimal java.math.BigDecimal 3  
16 money java.math.BigDecimal 3  
17 smallmoney java.math.BigDecimal 3  
18 numeric java.math.BigDecimal 2  
19 real java.lang.Float 7  
20 uniqueidentifier java.lang.String 1  
21 smalldatetime java.sql.Timestamp 93  
22 datetime java.sql.Timestamp 93  
23 timestamp byte[] -2  
24 binary byte[] -2  
25 varbinary byte[] -3  
26 image byte[] -4  
27 sql_variant java.lang.String 12

总结

以上是编程之家为你收集整理的sqlserver与java数据类型对应全部内容,希望文章能够帮你解决sqlserver与java数据类型对应所遇到的程序开发问题。

如果觉得编程之家网站内容还不错,欢迎将编程之家网站推荐给程序员好友。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
如您喜欢交流学习经验,点击链接加入编程之家官方QQ群:1065694478
编程之家官方公众号

微信公众号搜索 “ 程序精选 ” ,选择关注!

微信公众号搜索 “ 程序精选 ”
精选程序员所需精品干货内容!